Изборно Собрание на Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Комората на медијатори на 26 февруари 2022 година ќе одржи  Изборно собрание на кое треба да се изберат органите на Комората и тоа, членови на Управен одбор, членови на Надзорен одбор, членови на Етички совет и Претседател на Комората на медијатори на Република Северна Македонија.
 
За членови за Управен одбор се пријавени кандидатите:
 
1. Бранко Ушковски
2. Ќебир Авзиу
3. Лидија Михајловска
4. Мишо Живковски
5. Иван Радевски
 
 
За членови за Надзорен одбор се пријавени кандидатите:
 
1. Ана Богдановиќ
2. Билјана Азеска Толеска
3. Ирена Цветковска
 
За членови за Етички совет се пријавени кандидатите:
 
1. Дарко Ѓорѓиевски
2. Александар Крстев
3. Јелена Саздовска
4. Атанас Атанасов
5. Сања Јорданова
  
За Претседател на КМРМ се пријавил кандидатот:
 
1.Гордана Богеска
 
Пријавите од кандидатите за членови на органите на Комората и пријавата со Предлог програмата од кандидатот за Претседател на Комората може да ги преземете на овие линкови:

Пријави на членови на органите на КМРСМ
Пријава и Предлог програма на кандидатот за претседател- Гордана Богеска