Тема: Медијацијата - Алтернативно решавање на спорови
Емисија: „За животот“
Телевизија: „24 Вести“
Гости:
  • Роза Алексова - лиценциран медијатор
  • Мр. Славе Младеновски - лиценциран медијатор
Дата: 13.07.2016

Сите едукативни содржини