Листа на медијатори

Во продолжение може да ја преземете листата на медијатори согласно член 40 од Законот за медијација (Службен весник на РСМ број 294/21) кои го положиле испитот за медијатори и на кои им е издадена Лиценца за вршење медијаторски работи и кои можат да вршат медијаторски работи согласно член 51 од Законот за медијација (Службен весник на РСМ број 294/21):
Преземи ја листата на медијатори

м-р Валентина
Арсова

Медијатор од: 25.03.2016
078241810, 071811410
arsova_valentina@live.com
д-р Зоран
Вучев

Медијатор од: 07.06.2016
078447279
zoran.vucev@gmail.com,
zoranvucev@t.mk
 
м-р Илија 
Манасиев

Медијатор од: 08.07.2016
070219977
ilijamanasiev@gmail.com
д-р Јелисавета Георгиева Јовевска
Медијатор од: 05.07.2016 070234273
jelisaveta.georgieva@
gmail.com
Дејан
Белевски

Медијатор од: 14.07.2016
070232339
dejan.belevski@gmail.com
Бранко
Ушковски

Медијатор од: 18.07.2016
075203188
uskovski@t.mk
м-р Славе
Младеновски

Медијатор од: 21.07.2016
071314141
slavesociolog@yahoo.com
Теута
Бериша

Медијатор од: 05.08.2016
071380324
teutaberisha_mk@yahoo.com
Миљазим
Мустафа

Медијатор од: 07.10.2016
070384017
milazim.alb@gmail.com
Маја
Бурник

Медијатор од: 07.10.2016
070350101
majaburnik1@gmail.com
м-р Гордана
Атанасова

Медијатор од: 24.01.2017
078352213
gordana.atanasova@t.mk
Роска
Јованова

Медијатор од: 24.01.2017
078895595
jovanovaroska@yahoo.com
м-р Александар
Крстев

Медијатор од: 27.01.2017
070749262
advokatkrstev@gmail.com
Ивана Талевска
Трендафилова

Медијатор од: 31.01.2017
071627962
talevska@hotmail.com
 
Надежда
Неделковска

Медијатор од: 27.01.2017
076205354
nadica.nedelkovska@ gmail.com
Атанас
Ефтимов

Медијатор од: 27.01.2017
070535444
atanas.eftimov@yahoo.com
Дарко
Ѓорѓиевски

Медијатор од: 27.01.2017
078274703
advokatdg@yahoo.com
Доне
Лазаревски

Медијатор од: 27.01.2017
070228758
advokatdonem.lazarevski @yahoo.com
 
Атанас
Атанасов

Медијатор од: 27.01.2017
071309920
advokatatanasatanasov@ gmail.com
Весна
Јовановска

Медијатор од: 09.04.2017
078219176, 023145159
vesna_982@yahoo.com
Маја Ристовска
Стојановска

Медијатор од: 0.04.2017
070303046
majasr@yahoo.com
м-р Сања 
Јорданова

Медијатор од: 31.05.2017
076288244
sanja_jordanova@live.com
Проф.д-р Љупчо
Сотироски

Медијатор од: 07.06.2017
070363006
ljupco.sotiroski@gmail.com
Проф.д-р Ќебир
Авзиу

Медијатор од: 12.06.2017
071209723
qebiravziu@gmail.com
Глигор
Јовевски

Медијатор од: 22.03.2018
075216001
gligor_jovevski@yahoo.com

Jелена 
Саз
довска
Медијатор од: 22.03.2018
076446976, 023229807
jelena.sazdovska@ adtrpenoski.com.mk
 
м-р Фросина
Кипровска Лукиќ

Медијатор од: 15.05.2018
078232953
medijatorfrosina@ yahoo.com
Ирена
Цветковска

Медијатор од: 28.09.2018
075994444
irenacvetkovska@ yahoo.com
м-р Лепосава
Апостоловски Велинов

Медијатор од: 29.11.2018
070306918
lavelinov@gmail.com
д-р Рефика 
Муриќ

Медијатор од: 29.11.2018
071335770
r.muric@yahoo.com
м-р Билјана 
Азеска Толеска

Медијатор од: 29.11.2018
078484935
biljana.azeska@ttk.com.mk
Гордана
Богеска

Медијатор од: 03.12.2018
075458450
gordana.bogeska@ gmail.com
Ана
Ромевска

Медијатор од: 01.02.2019
075708705
anaromevska@gmail.com
Ана
Богдановиќ

Медијатор од: 01.02.2019
070490994
abogdanovikj@gmail.com
Александра
Крфиски

Медијатор од: 01.02.2019
071777649
advokataleksandra.k@gmail.com
Милева
Младеновска

Медијатор од:01.02.2019 070222244
milevamiki@yahoo.com
Борче
Мирчески

Медијатор од: 01.02.2019
075460160
borce.mirceski@ yahoo.com
м-р Мимоза
Гацов

Медијатор од: 
070229734
mandreska@gmail.com
Иван
Радевски

Медијатор од: 
075228851,071284515
ivan.radevski@hotmail.com
м-р Светлана Попова
Медијатор од: 16.05.2019
075530000,076462748 svetlanapopova20@
yahoo.com
м-р Лидија
Михајловска

Медијатор од: 17.09.2019
075205422
lidijamihajlovska@
yahoo.com
Мишо
Живковски

Медијатор од: 23.09.2019
070 839090
zivkovskim@hotmail.com
М-р Хаџер
Алији

Медијатор од: 01.06.2016
072 309032
haxher@hotmail.com
Маргарита Стевкова Николовска

Медијатор од: 
070200202
margaritanikolovska@gmail.
com

 
 
М-р Јован Тaнчев

Медијатор од: 
070464912
advokat_tanchev@yahoo.
com