Комора на медијатори на Република Македонија е основана на 17.07.2017 година, како непрофитна организација со својство на правно лице.

Седиштето на Комората е во Скопје.

Комората го води Именикот на медијатори, каде што се запишани сите медијатори кои имаат лиценца за вршење на медијаторски работииздадена од Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата.

Органи на Комората

  • Собрание на Комората кој е највисок орган,
  • Претседател на Комората кој е претседател на УО
  • Управен одбор,
  • Надзорен одбори
  • Етичкиот совет на Комората.

Визија

Комората во делокруг на своето работење голем акцент става врз подигнување на свеста кај населението за предностите на медијацијата, особено на можноста за решавање на споровите за пократко време и со помалку трошоци.

КМРМ оценува дека со зголемување на бројот на предмети што се решаваат во постапка на медијација и во која страните во спорот постигнуваат спогодба, се создаваат предуслови за намалување на високиот степен на конфликтност во општеството и се создаваат можности за поголема соработка меѓу граѓаните и деловните субјекти во општеството.

Мисија

Комората на медијатори го штити угледот и честа на медијаторите и се грижи за афирмација на Комората и медијацијата во општеството.Основна цел е развивање, унапредување и промоцијана медијацијата како алтернативен начин на решавање на споровите.

Комората за реализација на своите задачи остварува соработка со државни органи, со органи на правосудниот ситем, стопанските комори и комори на граѓани од различни професии академски и образовни институции, граѓански здруженија, меѓународни организации како и со медиуми.

КРАТОК ОСВРТ НА МЕДИЈАЦИЈАТА

Медијација е процес навонсудско решавање на решавање на спорниот однос со помош на трета неутрална страна – медијатор, кој го олеснува процесот на решавање на спорот и постигнување на заедничко прифатливо решение. Во однос на судската постапка медијацијата е доброволна, неформална, доверлива, нејавна, брза и економична постапка. Постапката на медијација трае најмногу 60 дена од денот на давање на изјавата за започнување на постапката, без оглед на исходот. Секоја страна сама ги подмирува своите трошоци, а заедничките трошоци ги подмируваат во еднакви делови доколку не е поинаку договорено.

Страните своеволно избираат еден или повеќе медијатори од Именикот на медијатори, а притоа непостојат ограничувања според територијално седиште за постапување на медијаторот.Ако страните не може да се спогодат за медијаторот, може да побараат од КМРМ да препорача или да го определи истиот.

Постапката на медијација , може да биде
  1. доброволна,
  2. договорна и
  3. со задолжителен обид предвиден со посебен закон

Кога постапката на медијација е доброволна, започнува кога двете страни писмено се соглассуваат дека ќе учествуваат во постапка за медијација или со потпишување на изјава за согласност дадена на записник пред суд.

Кога за одреден вид на спорови е предвиден задолжителен обид на медијација, медијацијата започува на денот кога е пратена покана за учество во медијација.

Кога во писмен договор, договорните страни предвиделе во случај на спор истиот да се обидат да го решат со медијација, медијацијата е договорна. Судот ќе ја отфрли тужбата за спор во врска со договорен однос во кој странките предвиделе спорот да го решат со медијација а не се обиделе односно не приложиле кон тужбата доказ дека е направен обид за решавање со медијација.

Доколку страните постигнат заемно прифатливо решение – спогодба, истата може да се солемизира на нотар и да има иста правна важност како и судската одлука. По постигнатата спогодба, страните остануваат во добри деловни контакти, што не е случај по завршена судска постапка.

Медијацијата се применува во спорни односи каде што страните слободно располагаат со своите барања, а особено во облигационите, семејни, работни, трговски, потрошувачки, осигурителни спорови, спорови од областа на образованието, заштитата на животната средина, спорови во врска со дискриминацијата, во кривичните спорови како во други спорни односи каде што медијацијата одговара на природата на спорните односи и може да помогне за нивно разрешување.

Со измените на Законот за парнична постапка во 2015 година (Службен Весник на РМ. Бр.124 од 23.07.2015 год.), се воведува задолжителен обид на медијација при решавање на спорните односи во стопанските спорови во вредност до 1.000.000 денари, пред поднесување тужба пред суд.

Судот ќе ја отфрли тужбата доколку како прилог кон тужбата не е доставен и доказ од лиценциран медијатор дека обидот за медијација за предметниот спор за кој е поднесена тужбата, завршил без успех