Статут на Комора на медијатори на РМ

Преземете го комплетниот статут на следниот линк
.........................................................................................................................................................................................................

Деловник за работа на Собранието на Комората

Преземете го комплетниот статут на следниот линк
.........................................................................................................................................................................................................

Деловник за работа на Надзорен Одбор

.........................................................................................................................................................................................................

Правилник со поблиските критериуми и начинот на субвенционирањето и образецот за наплатената награда и трошоци на медијаторот