social image

КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РСМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
ЕВРОПСКИ ДЕН НА ПРАВДАТА 26.10.2022 Европскиот ден на правдата се прославува секоја година околу 25-ти Октомври со цел да ги информира граѓаните за нивните ... Види детали
Нов Тарифник за медијатори 07.09.2022 Врз основа на член 31 од Законот за медијација ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 294/2021), министер... Види детали
Гордана Богеска е избрана за Претседател на Комора... 26.02.2022 Комората на медијатори на Република Северна Македонија денеска одржа Собрание за избор на органите на Комората и тоа, чл... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.