social image

КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РСМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
Гордана Богеска е избрана за Претседател на Комора... 26.02.2022 Комората на медијатори на Република Северна Македонија денеска одржа Собрание за избор на органите на Комората и тоа, чл... Види детали
Изборно Собрание на Комората на медијатори на Репу... 19.02.2022 Изборно Собрание на Комората на медијатори на Република Северна Македонија Види детали
Повик за доставување кандидатури за членови на орг... 01.02.2022 Повик за доставување кандидатури за членови на органите на Комората Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.