КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
Информација на Нотарската Комора со осврт кон меди... 17.01.2020 Информација на Нотарската Комора со осврт кон медијацијата Види детали
Комората на медијатори со свои претставници учеств... 15.12.2019 Комората на медијатори со свои претставници учествуваше на настанот Македонски квалитет 2019 на националните бренд амбас... Види детали
Дијалог за спроведување на Стратегијата за реформ... 12.12.2019 Комората на медијатори, преку свои претставници учествуваше на настанот кој го организираше Институтот за Европска полит... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.