КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
ОСВРТ НА КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ КОН ПРЕДЛОГ НА ... 20.02.2020 ОСВРТ НА КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ КОН ПРЕДЛОГ НА АКРСМ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗПП (чл.461 од Закон за парнична пос... Види детали
Информација на Нотарската Комора со осврт кон меди... 17.01.2020 Информација на Нотарската Комора со осврт кон медијацијата Види детали
Комората на медијатори со свои претставници учеств... 15.12.2019 Комората на медијатори со свои претставници учествуваше на настанот Македонски квалитет 2019 на националните бренд амбас... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.