social image

КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ДЕЛ ОД НОВИОТ СЕТ МЕРКИ ЗА СПА... 03.09.2020 Во рамки на денешната официјална средба на Владиниот економски тим со Сојузот на стопански комори каде член е и Комората... Види детали
Е-Регистар за евидентирање предмети на медијација 14.08.2020 Од денес медијаторите може да се регистрираат и да користат електронски регистар за евидентирање на предмети на медијаци... Види детали
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијат... 11.06.2020 Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители, Државниот завод за превенција на детско... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.