social image

КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијат... 11.06.2020 Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители, Државниот завод за превенција на детско... Види детали
Информација за донесена Уредба со законска сила во... 22.03.2020 Информација за донесена Уредна со законска сила во врска со примената на Законот за медијација Види детали
Тематска расправа „Медијацијата во системот на пра... 13.03.2020 Тематска расправа „Медијацијата во системот на правда за децата“ Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.